آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نهر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

ديدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهاي كوتاه است . اگر خواب ببينيد نهر پر از آب است، علامت سختيهاي زودگذر است .

ديدن نهر خشكيده در خواب ، علامت نوميدي است . و اينكه افراد ديگري به اهداف شما دست خواهند يافت .

اگر در خواب نهرى را ببينيد، بيانگر آن است كه اوقات خوشى در انتظار شما است.

اگر در خواب نهر خشكيده‏اى را ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com