آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چنگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه سودمند به نظر مي رسيد پايان غم انگيزي خواهد داشت .

2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماري و شكستن پيمان ميان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانة‌ آن است كه بخاطر آنكه هيچ گاه دچار شك و ترديد نمي شويد بايد در انتخاب همسر با يقين و اعتماد كاملي پيش نرويد .

www.aradpardaz.com