آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خبر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ شنيدن خبرهاي خوب در خواب ، علامت داشتن دوستاني صميمي با علايق مشترك است و همچنين نشانة توفيق در زندگي است .

2ـ شنيدن خبرهاي بد در خواب علامت داشتن دوستاني ناسازگار و روبرو شدن با موقعيتهاي نامطلوب در زندگي است .

www.aradpardaz.com