آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خزه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خزه در خواب ، علامت آن است كه حرفة مستقلي نخواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد بر خاك خزه اي فراوان روييده است ، علامت آن است كه به افتخار دست خواهيد يافت و مورد احترام ديگران قرار خواهيد گرفت .

www.aradpardaz.com