آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خيس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد لباسهايتان خيس شده است ، علامت آن است كه براي لذت بردن از امري متحمل زيان خواهيد شد . بايد از افراد چرب زبان و متملق دوري كنيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند خيس آب شده است ، علامت آن است كه با مردي متأهل به كاري رسوايي آميز تن مي دهد .

www.aradpardaz.com