آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري خواب ببيند از دشتي سرسبز مي گذرد ، نشانة آن است كه در زندگي موقعيتي مناسب به چنگ مي آورد . اما اگر خواب ببيند از دستي خشك و لم يزرع مي گذرد ، نشانة آن است كه با تنهايي و ناراحتي زندگي خواهد كرد .

www.aradpardaz.com