آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سبد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد سبدي پر را حمل مي كنيد يا به سبدي پر مي نگريد ، نشانة آن است كه به موفقيت كامل مي رسيد ، اما اگر سبد خالي باشد ، نشانة نارضايتي و اندوه است .

www.aradpardaz.com