آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سوپ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن سوپ در خواب ، نشانة آسايش و شنيدن خبرهاي خوش است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند سوپ درست مي كند ، نشانة آن است كه در خانة خود ناچار نمي شود كار كند . زيرا با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

3ـ خوردن سوپ كه از شير شيرين درست شده است ، نشانة آن است كه از روي بداقبالي مشاجراتي روي مي دهد ، اما دعوا و فريادها با آشتي خاتمه مي يابد .

www.aradpardaz.com