آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي مشغول صرف شام هستيد ، دلالت بر آن دارد كه مسايلي هميشه شما را وادار مي كند كه به فكر تهية مايحتاج زندگي باشيد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند به اتفاق نامزدش شام مي خورد ، نشانة شكست و جدايي در عشق است .

3ـ اگر خواب ببينيد ميهماناني را به شام دعوت كرده ايد ، دلالت بر آن دارد كه از ميهمان نوازي افراد مؤدب و مهربان لذت خواهيد برد .

www.aradpardaz.com