آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کمد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد داخل كمد پر از اشياء و كالاهايي تميز و مرتب است ، نشانة خوشي و راحتي است ، و اگر داخل كمد پر از اشياء و اجناس كثيف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستي و بدبختي است .

2ـ ديدن كمدي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگان همنشين خواهيد شد .

www.aradpardaz.com