آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کور

 

مولف گويد :

اگر کسي خواب ببيند کور شده و جائي را نمي تواند ببيند در گناه بزرگي گرفتار مي شود

اگر ببيند کور بود وبينائي خود را بدست آورده ازگناه مفارقت يابد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كور شده ايد ، نشانة آن است كه آسايش و رفاه زندگي تبديل به فقر و تنگدستي مي شود .

2ـ اگر ديگري را در خواب كور ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه كسي از شما كمك مي طلبد .

www.aradpardaz.com