آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گلف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد مشغول بازي گلف يا تماشاي اين بازي هستيد ، نشانة آن است كه در كسب لذتي افراط مي كنيد . باختن در بازي گلف ، علامت آن است كه فردي نادان شما را تحقير خواهد كرد .

www.aradpardaz.com