آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مزد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

دريافت مزدي ناچيز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثي تلخ مضطرب و پريشان خواهيد شد .

www.aradpardaz.com