آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد با مشت كسي را كتك مي زنيد ، علامت آن است كه به ارتكاب اتهاماتي متهم خواهيد شد .

www.aradpardaz.com