آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

موز

 

مولف گويد:

خوردن موزاگر شيرين باشد دليل بر منفعت .

اگر بي وقت باشد دليل بر بيماري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن موز در خواب ، نشانة دوستي و معاشرت با فردي است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستي .

2ـ اگر خواب ببينيد موز مي خوريد ، علامت آن است كه شغلي پر دردسر را متحمل شده ايد و وظايف بر شانة شما سنگيني خواهد كرد .

3ـ اگر در خواب موزهايي ببينيد كه رو به فساد   ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهيد افتاد .

4ـ اگر خواب ببينيد در حال معاملة موز با ديگران هستيد ، نشانة آن است كه به منابعي دسترسي داريد كه غيرقابل بهره برداري است .

www.aradpardaz.com