آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قصد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

قصد کردن در خواب از بلا برهد

www.aradpardaz.com