آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

ساز

 

اگر در خواب يکي از آلات موسيقي را ميزديد با دوست جديدي آشنا ميشويد که ظريف و آراسته و خوشخوي است ولي اگر هريک از اين سازها را در مقابل خود ديديد به زودي طلب شما وصول ميشود و خوشحال ميشويد.

www.aradpardaz.com