آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيچ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب پيچ ببينيد، بيانگر انجام كارهاى مشكل است. اگر در خواب پيچ زنگ‏زده‏اى را ديديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد كه باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

www.aradpardaz.com