آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تاب

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تاب در خواب، بيانگر آن است كه در يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد مى‏شويد. اگر در خواب بر روى تاب بنشينيد، به اين معنا است كه در مورد موضوعى نمى‏توانيد درست تصميم بگيريد.

www.aradpardaz.com