آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گرگ

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

گرگهايي که به صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد گرگي را مي كشيد ، علامت آن است كه دشمنان موذي خود را شكست خواهيد داد .

3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

www.aradpardaz.com