آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ض >

ضعف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد دچار ضعف شده ايد ، علامت آن است كه به شغلي نادرست اشتغال خواهيد يافت و موجب نگراني شما را فراهم مي كند . بايد سعي كنيد شغل خود را تغيير دهيد .

www.aradpardaz.com