آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني در خواب صورت خود را پر از كك ببيند ، نشانة آن است كه وقايعي نامطلوب شادماني او را ضايع مي كند .

2ـ اگر زني در خواب صورت خود را در آينه پراز كك ببيند ، نشانة آن است كه رقيبي در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

www.aradpardaz.com