آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هدف

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببينيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

www.aradpardaz.com