آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هوا

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد، غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پرگرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع درآيد و رنج رساند.

www.aradpardaz.com