آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نورى ببينيد، بيانگر آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب مشاهده كنيد كه جايى روشن ناگهان تاريك مى‏شود، به اين معنا است كه اتفاق بدى در انتظار شما است.

www.aradpardaz.com