آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است.

رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد .

رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند.

ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

www.aradpardaz.com