آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسم

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تنگي نفس : نقشه هاي شما به آن زودي كه مي خواستيد عملي نخواهد شد .

شما آسم داريد : اگر به محل ديگري نقل مكان كنيد دوباره بر خواهيد گشت .

شما مرض آسم مي گيريد : سود مالي

ديگران آسم دارند : ناكامي پشت ناكامي

www.aradpardaz.com