آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گنج

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنج يافت، دليل است بيمار شود. اگر بيند گنج ناپديد شد، تاويلش به خلاف اين است.

جابرمغربي گويد: يافتن گنج درخواب درجائي خراب صعب تر بود تا جائي آبادان به سبب آن كه جاي آبادان بيمار زود شفا يابد و درجاي خراب بيمار هلاك شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ يافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتي دست خواهيد يافت .

2ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .

www.aradpardaz.com