آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سقط

 

محمد بن سيرين گويد:

خوردن بچه سقط شده دليل بر رنج و بيماري تن كند. اگر بيند كه بچه سقط شده همي خورد، دليل كند كه به قدر آن وي بيماري بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه بچه را سقط کرد  دليل كند كه از غم و اندو فرج يابد و اگر بيمار بود شفا يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند: اول: بيماري، دوم: غم، سوم: خصومت، چهارم: حاجت، پنچم: ناسازگاي با اهل و عيال

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب ببيند او را وادار به سقط مي كنند ، علامت آن است كه وي به موضوعي مي انديشد كه اگر موضوع اتفاق بيفتد او به سمت سختي و رسوايي خواهد غلتيد .

2ـ اگر دكتري خواب ببيند در سقط جنين نوزادي شركت مي كند ، نشانة آن است كه در حرفة خود ، به علت كوتاهي در انجام وظيفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

www.aradpardaz.com