آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کعب

 

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند كعب بسيار داشت، دليل غم است. اگر بيند كعب پاي او بشكست، دليل كه فرزندش بميرد يا به غمي گرفتار آيد.

www.aradpardaz.com