آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کَل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه او را با كلي صحبت افتاده بود، دليل كه با بزرگي دوستي كند. اگر كل بيند كه سرش موي برآورده بود، دليل كه وام دار گردد.

www.aradpardaz.com