آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فنک

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن فنك درخواب، دليل مردي توانگر غريب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب ديدن مال و خواسته است. اگر با فنك جنگ كرد، دليل كه با غريبي خصومت كند. اگر بيند فنك را بكشت و پوستش را بكند، دليل كه مال غريبي تلف كند.

www.aradpardaz.com