آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بدن

 

فرويد گويد:

به نظرفرويد که در مجموع وخلاصه مي آيد هر عضو بدن مي تواند معرف عضو ديگري که اهميت کمتري داري باشد

هر عضو تيز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بيني نشان آلت مردي است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغيره سوراخ مقعد و يا فرج است.

ديدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوي بدن سوراخ فرج است .

ديدن ترشحاتي مانند بزاق و اشگ و ادرار مي تواند به ترشح مني تفسير شود . شکم و معده نشانگر اميال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن بدن در خواب، بيانگر آن است كه شما دلبسته‏ى كسى مى‏شويد و در انجام كارهاى بيهوده وقت تلف مى‏كنيد. اگر خواب ببينيد كه داراى بدنى قوى هستيد، به اين معنا است كه به خوشبختى مى‏رسيد. اگر در خواب بدن خود را زخمى ببينيد، بيانگر ضرر مالى است. ديدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ى آن است كار نادرستى انجام مى‏دهيد كه آبروى شما در خطر است.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بدن خودتان : خوشبختي

بدن يك زن : ديگران با اين زن تفريح مي كنند .

بدن يك مرد : نقشه هاي شما عملي و موفق خواهند شد .

بدن يك بچه : عازم يك سفر هستيد .

بدن ازشكل افتاده يك شخص ديگر : شادي در آينده نزديك .

 

www.aradpardaz.com