آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هما

 

فرشته نيك‏بختى

 

محمدبن سيرين گويد:

هما در خواب عز و دولت است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

پادشاه بود يا مرد بزرگ خيرانديش.

www.aradpardaz.com