آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عرش

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن عرش درخواب، دليل امري است بزرگ يا مال و خواسته بسيار. اگر عرش را آراسته بيند، دليل است كه عزت يابد و گويند كه كارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقير بيند، دليل است با بزرگي پيوندد و از او حرمت يابد. اگر بيند كه از عرش به زمين آمد، تاويل به خلاف اين است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن عرش در خواب بر پنج وجه است.

اول: بزرگي.

دوم: رفعت وبلندي مقام.

سوم: مرتبت ومنزلت.

چهارم: عزت و سر افرازي.

پنجم: بزرگواري.

www.aradpardaz.com