آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

علک

 

اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دليل كه به قدر آن نقصان مال بد.

www.aradpardaz.com