آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طعن

 

اگر بيند در خواب كه نيزه بر تن كسي زد و در تن او شد، دليل بر سخني زشت بود. اگر بيند كسي طعنه بر وي بزند، چنانكه درد كرد، دليل كه از سخن او غمناك شود، اگر دردش نكرد، دليل كه غم نباشد.

www.aradpardaz.com