آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وادي

 

علت جذام بود.

اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر وادي اندك است، دليل كه او را كاري زشت پديد آيد.

www.aradpardaz.com