آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کندر

 

اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بود

www.aradpardaz.com