آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کيسه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كيسه درم و دينار يافت، دليل است به قدر آن معيشت و روزي بر وي فراخ شود. اگر كيسه را تهي بيند، تاويل به خلاف اين است و بعضي گويند اجلش نزديك است.

 

جابرمغربي گويد:

اگر درخواب كيسه خود را دريده بيند، دليل است راز او آشكار شود. اگر ديد كيسه دريده را دوخت، دليل كه رازش پوشيده بماند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كيسه با درم ضايع شد، دليل است كسي آن را پند دهد و نشنود. اگر بيند كيسه او گشوده بود و درم ها بريخت، دليل است از خصومت برهد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كيسه تهي در خواب بر سه وجه است.

اول: تن مردم (تن آدمي).

دوم: راز پنهان.

سوم: درويشي (فقر و درماندگي).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ مي کنيد . کيسه سوراخ بيماري است از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.

www.aradpardaz.com