آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قديد

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گوشت گوسفند قديد كرده است دليل غنيمت است. اگر گوشت اسب بود، مردم او غنيمت نمايند و خوردن گوشت قديدي درخواب چيزي نباشد.

www.aradpardaz.com