آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

والي

 

حضرت دانيال گويد:

اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپايِ او به سر درآمد و او بينداخت اين جمله، دليل بر عدالت او است.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسي والي پيوست، دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود.

 

www.aradpardaz.com