آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فلوس

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فلوس بسيار داشت، دليل كه با كسي خصومت كند. اگر بيند كه فلوس داشت، دليل غم و اندوه است. اگر ديد كه فلوس از خود جدا نمود، دليل است از غم برهد.

www.aradpardaz.com