آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ف >

فواق

 

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد به وقت نان خوردن اوفواق پيدا شد، دليل بيماري است.

www.aradpardaz.com