آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غايب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر وي گشاده گردد، اما غائب به سفر ديگر رود و خبرش ديرتر رسد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند غايبش از سفر سواره بازآمد، دليل كه آن غايب با مال و نعمت بازآيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

غايب: برگشت زود هنگام يک فرد

www.aradpardaz.com