آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غلام

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه غلام كسي شده بود، دليل است كه از كاري سخت رنجور شود. جابر مغربي گويد: كه ديدن غلام به خواب، دليل پادشاهي و شادي است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه غلام يا كنيزك بفروخت نيكو بود. اگر بيند كه بخريد بد است.

www.aradpardaz.com