آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طايع

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پادشاه طايعي به وي داد و گفت برو و خزينه را مُهر كن، دليل كه جاه و بزرگي يابد، زيرا كه تاويل طايعي بهتر از انگشترين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند اميري يا بزرگي طايعي به وي داد، دليل كه مال خود به وي سازد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن طايع به خواب بر سه و جه است. اول: جاه و بزرگي. دوم: خزانه داري. سوم: جمع كردن مال.

www.aradpardaz.com