آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صندل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و ثناي او گويند. اگر بيند كه صندل سفيد داشت، دليل كه از بزرگي منفعت بيند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرين. دوم: خيرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

www.aradpardaz.com