آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شادي

 

ديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل است كه خاتمه كارش به سعادت باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسى خود را در خواب شادمان ببيند، اجلش نزديك شده است .

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب ببينيد به خاطر واقعه اي خوشحال و شادمان هستيد ، نشانة آن است كه در كارهاي شما دگرگوني مطلوبي رخ مي دهد .

2ـ اگر عشاق در خواب از ديدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنيدن تبريكاتي همراه با شادي است .

3ـ اگر در خواب از تماشاي مناظر زيبا احساس شادماني كنيد ، علامت آن است كه به موفقيتي بزرگ دست خواهيد يافت و دوستاني صميمي و پايدار پيدا خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com