آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شکار

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند كوهي يا گاو كوهي يا گورخري و گوشت آن بخورد، دليل منفعت بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر به خواب بيند شكاري را به دام گرفت، دليل است كه طالب زنان بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن شكاركردن در خواب بر پنج وجه بود.

اول: سخن لطيف و خوشايند.

دوم: دادن بوسه.

سوم: منفعت.

چهارم: فرزند.

پنجم: مال.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ يا تير و کمان تحصيل معاش از طريق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل، آهو، بز کوهي و غيره. شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصيل مال حرام از راه ناصواب است همين طور شکار حيوانات حرام گوشت ديگر. شکار افکندن حيوانات وحشي و قوي چيرگي بر دشمن تعبير شده است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صيد کردن روزي حلال بود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مشغول شكار كردن هستيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به هدفي دست نيافتني مي كوشيد .

2ـ اگرخواب ببينيد در پي شكاري به كوه مي زنيد ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست مي يابيد و بر موانع غلبه خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com